Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

Zicht op de MR


De MR van het Maartenscollege bestaat uit 16 leden: 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Dick Rietveld (voorzitter/penningmeester) en Jan Willem Lentelink (secretaris). De volledige namenlijst met mailadressen vindt u onder de map 'Ledenlijst'.

 

De taak van de MR


De MR ziet er in eerste instantie op toe dat medewerkers en leerlingen zich in een prettige, stimulerende en veilige werkomgeving bevinden. Om dat te bereiken houdt de MR niet alleen de ogen en oren goed open, maar ook controleert hij de schoolleiding op de uitvoering van het beleid. Beleidsplannen van de schoolleiding worden in de maandelijkse, openbare MR-vergadering getoetst en van advies of instemming voorzien.

 

Los daarvan kan de MR zelf initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan een beter leer- en leefklimaat. Iedere geleding heeft uiteraard zijn eigen speerpunten, maar we opereren ook als een geheel en zien erop toe dat het schoolbelang gediend blijft.

 

De MR is gehouden aan het medezeggenschapsreglement, voortvloeiend uit de Wet van november 2006. Daarin staan de taken, bevoegdheden en procedures beschreven. Over de taken stelt de Wet onder andere:

 

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg binnen de school.

 

Voor de gehele tekst verwijzen we graag naar de map MR-documenten op deze site.

 

Communicatie


De MR communiceert op diverse manieren met de achterban. Deze website is een daarvan. U vindt hier onder andere de agenda en de notulen van de vergaderingen. Daarnaast wordt het personeel regelmatig via het weekbericht en/of mededelingenbord geïnformeerd over lopende zaken. Ouders hebben het Maartens Magazine als platform en onderhouden daarnaast contact met de Ouderraad, zoals de leerlingen hun lijn hebben met de Leerlingenraad. Verder schrijft de MR een jaarverslag dat voor iedereen toegankelijk is via deze site.

 

Uit de MR wordt een dagelijks bestuur (DB) benoemd. Dit heeft wekelijks contact met de schoolleiding over lopende zaken en over de invulling van de agenda voor de vergaderingen. De mailadressen vindt u in de ledenlijst.

 

Het personeel ten slotte heeft wekelijks een overleguur, waarin de actualiteit wordt besproken en waarin de onderwerpen op de agenda worden voorbereid. De ouders overleggen zonodig voorafgaand aan de MR-vergadering.

 

Contact


Het Dagelijks Bestuur fungeert als postbus voor een ieder die contact zoekt met de MR: Dick Rietveld ( t.w.b.rietveld@maartens.nl ) of Jan Willem Lentelink (j.w.lentelink@maartens.nl). In gebouw Oost hangt naast de leerlingenwerkruimte een postbus voor de MR. De e-mailadressen van de overige MR-leden vindt u onder Ledenlijst.